Ajankohtaista

12.12.2022

Työttömyysturvan sovitteluun muutoksia 1.1.2023 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset, jotka liittyvät työttömyysetuuden sovitteluun. Nämä lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Sovittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän työn tulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa.  

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta tulosta luovutaan

Erityistä sovittelujaksoa käytetään, jos sovittelujaksoa on lyhennettävä tavanomaisesta neljästä viikosta tai kuukaudesta. Sovittelujaksoa lyhennetään esimerkiksi silloin, jos sen aikana on päiviä, joilta oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei kuitenkaan ole sovellettu toukokuusta 2020 lähtien. Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta tulosta luovutaan nyt pysyvästi. Sovittelujaksolla maksettu työtulo sovitellaan, vaikka se maksettaisiin sellaisena päivänä, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Työtuloa ei enää muunneta laskennallisesti, joten se huomioidaan sovittelussa sen suuruisena kuin se on maksettu.  

Työtulon jakaminen usealle kuukaudelle

Jos työtuloa maksetaan yhdellä kertaa kuukautta pidemmältä ajanjaksolta, työtulo voi vaikuttaa useamman kuukauden ansiopäivärahaan. Jatkossa työtulo jaetaan maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille vain silloin, jos työnantaja on maksanut palkkaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poiketen. Lisäksi palkan perusteena oleva työaika jaetaan vaikuttamaan yhtä monelle hakujaksolle kuin jolta palkka on ansaittu.  

Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikatarkastelu

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on korkeintaan 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikaa on tähän saakka tarkasteltu kalenteriviikko kerrallaan. Jatkossa työaikatarkastelujakso on sama kuin sovittelujakso, eli neljä viikkoa tai kuukausi. Muutos koskee tilanteita, joissa päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi taikka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta omiin työehtoihin tai työoloihin.  

Työajan arviointi

Jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta valvoa työaikaa, työttömyyskassa ei yleensä pysty toteamaan, että sovitellun ansiopäiväraha saamisen edellytykset täyttyvät. Tällöin soviteltua ansiopäivärahaa ei voida myöntää. 1.1.2023 alkaen työttömyysturvalakiin lisätään säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen muodostuu, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että työaika ei ylitä 80 % enimmäistyöajasta.  

Lisätietoja

Saat lisätietoa lakimuutoksesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.