Ansiopäivärahan saamisen esteet

Ikärajoitukset

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos:
 • olet alle 18-vuotias
 • olet täyttänyt 65 vuotta. Ansiopäivärahaa voidaan kuitenkin maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.
1.8.2021 alkaen alle 18-vuotias ei voi saada ansiopäivärahaa. Tämä lainmuutos liittyy oppivelvollisuuden laajenemiseen. Ansiopäiväraha voidaan kuitenkin myöntää jatkossakin 17 vuotta täyttäneelle, jos
 • hän on suorittanut oppivelvollisuutensa tai
 • hänellä on ollut oppivelvollisuuslain mukainen oikeus keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittaminen.
Joissain tilanteissa ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 65 vuotta täyttäneelle. Tällaisia tilanteita ovat:
 • lomautus
 • lomautukseen rinnastettava syy
 • sääeste
 • työtaistelutoimenpide, joka ei vaikuta omiin työehtoihin.

Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvauksen jaksotus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Lomakorvaus jaksotetaan, jos työnantajasi maksaa sinulle lomakorvausta pitämättömistä vuosilomista yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työsuhteen päättyessä. Jaksotus koskee lomakorvausta, joka maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyvän työsuhteen perusteella. Jaksotusaika alkaa työsuhteen päättymisestä. Lomakorvaus jaksotetaan laskennallisen päiväpalkkasi perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jaksotusaika lasketaan jakamalla lomakorvauksen kokonaissumma päiväpalkalla, jolloin tulokseksi saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Lomakorvauksen jaksotukseen huomioidaan päivät maanantaista perjantaihin, eli viikonloppuja ei lasketa jaksotuspäiviksi. Esimerkki: Päiväpalkkasi on 120 euroa. Sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvausta 1 200 euroa. Lomakorvaus jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 1 200 / 120 = 10. Näin ollen sinulle ei makseta ansiopäivärahaa 10 päivän (ma–pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.  Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika voi siis alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. Mahdollinen karenssi ja lomakorvauksen jaksotus kuluvat puolestaan yhtä aikaa. Lomakorvauksen jaksotus tehdään, vaikka luopuisit oikeudestasi lomakorvaukseen.  

Karenssi

Karenssi tarkoittaa TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto voi asettaa karenssin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 • olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen
 • kieltäydyt työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny
 • kieltäydyt koulutuksesta
 • kieltäydyt työllistymissuunnitelman laatimisesta.
Karenssin ajalta et voi saada ansiopäivärahaa. Poikkeuksellisesti voit kuitenkin saada ansiopäivärahaa karenssin ajalta, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai muu vastaava menettely voi estää ansiopäivärahan maksamisen toistaiseksi. Ansiopäiväraha myönnetään uudelleen sitten, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa määrätyn ajan. Tarkempaa tietoa karensseista ja niiden määräytymisperusteista saat TE-toimiston verkkosivuilta.  

Työmarkkinoilla olemisen esteet

Et voi saada ansiopäivärahaa, jos olet estynyt olemasta työmarkkinoilla. Työmarkkinoilla olemisen esteitä ovat:
 • sairaalahoito tai muu vastaava laitoshoito
 • ase- tai siviilipalvelus
 • vankeusrangaistus
 • muu näihin rinnastettava syy.
 

Työsuhteeseen liittyvät rajoitukset

Sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa esimerkiksi silloin, jos
 • sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan
 • sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen
 • sinulla on oikeus saada vuosiloma-ajan palkkaa, joka perustuu kokoaikatyöhön
 • saat työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, esimerkiksi tukipaketin
 • työaikaasi on lyhennetty ja lyhentäminen perustuu johonkin muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen.
 

Taloudellisen etuuden jaksotus

Jos työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, esimerkiksi tukipaketin, kyseinen etuus jaksotetaan. Jaksotusaika alkaa työsuhteen päättymisestä. Taloudellinen etuus jaksotetaan laskennallisen päiväpalkkasi perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jaksotusaika lasketaan jakamalla taloudellisen etuuden kokonaissumma päiväpalkalla, jolloin tulokseksi saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Esimerkki: Päiväpalkkasi on 120 euroa. Sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä 12 000 euron tukipaketti. Tukipaketti jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 12 000 / 120 = 100. Näin ollen sinulle ei makseta ansiopäivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.  

Päätoiminen yrittäjyys

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssäsi kokoaikaisesti yli kahden viikon ajan, et voi saada ansiopäivärahaa. Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahaan verkkosivuiltamme kohdasta Yritystoiminta. TE-toimisto arvioi yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuuden muun muassa yritystoiminnan vaatiman työmäärän perusteella. Voit lukea tarkempia tietoja yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta TE-toimiston verkkosivuilta.  

Päätoiminen opiskelu

Päätoimisten opintojen ajalta et voi yleensä saada ansiopäivärahaa. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. TE-toimisto tutkii opintojen pää- tai sivutoimisuuden. Opintojen päätoimisuus riippuu muun muassa suoritettavasta tutkinnosta ja sen laajuudesta. Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on opintotuki. Lisätietoa opintotuesta saat Kelasta. TE-toimiston verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa siitä, ovatko opinnot päätoimisia vai sivutoimisia.  Lisätietoa löydät myös verkkosivuiltamme kohdasta Opiskelu ansiopäivärahalla.  

Ansiopäivärahan saamisen estävät sosiaalietuudet

Sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa esimerkiksi silloin, jos
 • saat sairaus- tai osasairauspäivärahaa
 • sinulla on oikeus äitiys-, isyys-, raskaus-, vanhempain- tai erityishoitorahaan
 • saat kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • saat työttömyyseläkettä tai luopumistukea
 • saat vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.
 

Työkyvyttömyys

Sairauspäiväraha on sairastuneen ensisijainen etuus. Sairauspäivärahaa maksaa Kela. Jos sairauslomasi kestää yli 10 päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ansiopäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voida maksaa samanaikaisesti. Jos olet saanut ansiopäivärahaa sairastumista edeltävältä päivältä, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Ilmoitathan ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet hakenut tai hakemassa sairauspäivärahaa Kelasta. Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki estävät ansiopäivärahan maksamisen. Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, ilmoitathan siitä ansiopäivärahahakemuksessasi. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa sillä välin, kun odotat päätöstä eläkkeestä. Kun saat päätöksen eläkkeestä, eläkelaitos maksaa ansiopäivärahan suuruisen osuuden takautuvasti takaisin työttömyyskassalle. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voimme maksaa myös ansiopäivärahaa, mutta osatyökyvyttömyyseläke vähennetään ansiopäivärahasi määrästä.  

Pitkittynyt työkyvyttömyys

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan sairausloman ajalta, jos olet saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa. Edellytyksenä on, että seuraavat ehdot täyttyvät:
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty tai vireillä
 • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.
Jos sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde, myös seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
 • työnantajallasi ei ole tarjota työkykyäsi vastaavaa työtä
 • et saa työnantajalta kokoaikaiseen työhön perustuvaa täyttä sairausajan palkkaa tai osapalkkaa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!