Työssäoloehto

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia. Työstä maksetun palkan on täytynyt olla työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1331 euroa kuukaudessa vuonna 2023 (1399 euroa kuukaudessa vuonna 2024). Työssäoloehtoa kerryttävät myös muun muassa palkallinen vuosiloma ja palkallinen sairausloma. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jonka aikana olet saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa. Pääsääntöisesti työssäoloehtoa kerryttävät vain viikot, joiden aikana olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia. Esimerkiksi opetusalalla työskentelevien, urheilijoiden ja taidealalla työskentelevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Näistä poikkeuksista on erikseen säädetty valtioneuvoston asetuksella (1330/2002). Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.  

Muutokset työssäoloehtoon 2.9.2024 alkaen

Työssäoloehtoa pidennetään 26 viikosta eli noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen. Muutoksen myötä työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan 12 kuukautta.   1.9.2024 asti ansiopäivärahaa voi saada 26 kalenteriviikon eli noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Lisäksi 2.9.2024 alkaen työssäoloehto ei enää kerry tehdyn työajan mukaan, vaan maksetun palkan perusteella. Kalenterikuukausi täyttää työssäoloehdon, jos sen aikana maksettu palkka on bruttona vähintään 930 euroa. Työssäoloehto voi kertyä myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina, jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana on vähintään 465 euroa, mutta vähemmän kuin 930 euroa.  

Tarkastelujakso

Tarkastelujakson pituus on 28 kuukautta ja se lasketaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisestasi taaksepäin. Työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää tietyistä syistä korkeintaan 7 vuotta. Hyväksyttäviä syitä tarkastelujakson pidentämiselle ovat muun muassa:
  • sairaus
  • aika, jolta saat osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa
  • osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke, jos työtä on ollut alle 18 tuntia viikossa
  • kuntoutus
  • asevelvollisuus ja siviilipalvelus
  • lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito tai sijaishuolto
  • omaishoito tai perhehoito
  • palkkatukityö sellaisessa tilanteessa, jos sitä ei lueta työssäoloehtoon
  • apurahalla työskentely tieteellisellä tai taiteellisella alalla
  • työllistymistä edistävä palvelu
  • päätoiminen opiskelu
  • vuorotteluvapaa
  • vankeusrangaistus
Osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osa-aikaeläkkeen vuoksi tarkastelujaksoa voidaan pidentää enemmän kuin 7 vuotta.  

60 vuotta täyttäneet

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, voidaan työssäoloehtoosi lukea aikaa, jolloin olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella.  

Palkkatukityö

Jos olet ollut palkkatukityössä, voidaan siitä lukea 75 % työssäoloehtoosi. Jotta 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy, sinun on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityösi on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehtosi kertyy palkkatukityön ajalta 100-prosenttisesti.  

Työmarkkinoilta poissaolo

Jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, menetät jo hankkimasi työssäoloehdon. Tämän jälkeen voit saada ansiopäivärahaa vasta täytettyäsi työssäoloehdon uudelleen. Työmarkkinoilla olemiseksi katsotaan palkkatyön ja yritystoiminnan lisäksi muun muassa ajanjaksot, jolloin olet
  • ilmoittautuneena työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
  • päätoiminen opiskelija
  • äitiys-, isyys-, raskaus- tai vanhempainvapaalla
  • kotona hoitamassa enintään 3-vuotiasta lasta
  • sairaana tai kuntoutuksessa
  • vuorotteluvapaalla
  • työllistymistä edistävässä palvelussa.
Jos olet saanut työnantajalta työsuhteen päättymiseen liittyen rahallista korvausta (esimerkiksi tukipaketin), huolehdithan, että et ole poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta.  

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto

1.7.2019 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä työssäoloehto täyttyy myös perheenjäsenen omistamassa yrityksessä tehdystä työstä. Työssäoloehtosi täyttyy, jos työskentelet vähintään 52 kalenteriviikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä. Jotta työskentely täyttäisi työssäoloehdon, sinulla itselläsi ei voi olla lainkaan omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä tai yhteisössä, etkä voi olla YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen. Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asemassa kertynyttä 52 kalenteriviikon työssäoloehtoa ja palkansaajan 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa ei voi yhdistää toisiinsa. Molempien työssäoloehtojen täyttyessä voit itse valita, kumman työssäoloehdon perusteella ansiopäivärahaa aletaan maksaa. Muutosta sovelletaan työskentelyyn, joka tapahtuu palkansaajakassan jäsenenä lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi sinun on täytynyt olla palkansaajakassan jäsen vähintään 12 kuukautta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!