Arbetslöshetskassan Aaria för alla löntagare

Arbetslöshetskassan Aaria är en löntagarkassa som grundades 1.1.2021. Alla löntagare i arbetsavtals- och tjänsteförhållande kan bli medlemmar i kassan, oberoende av vem arbetsgivaren är.

Arbetslöshetskassan har cirka 100 000 medlemmar av vilka de flesta är försäkrade genom sitt fackförbund. Man kan tillhöra kassan även utan medlemskap i ett fackförbund. Vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid våra medlemmar är arbetslösa eller permitterade eller berörs av arbetskraftspolitiska åtgärder, och alterneringsersättning för den tid våra medlemmar är på alterneringsledighet. Dessutom utbetalar vi rörlighetsunderstöd. Formansbroschyr som ges ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Vi uppdaterar vår webbplats under 2021.  

Kundtjänst

Om du har frågor kan du kontakta vår kundtjänst via e-tjänsten, per telefon eller per e-post.  

Arbetslöshetskassan Aarias kundtjänst

Arbetslöshetskassan Aarias e-tjänst

Telefonservice på numret (+358) 020 7655 900

Öppen måndagar kl. 9.00–12.00, tisdagar kl. 12.00–14.00, onsdagar kl. 9.00–12.00 och torsdagar kl. 9.00–12.00.

E-postadress

asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Vår postadress

Arbetslöshetskassan Aaria Semaforbron 8B 00520 Helsingfors Du kan även skicka in din ansökan och dess bilagor per post. Mer information om arbetslöshetsförmånerna finns också på TYJ:s webbplats.  

Bli medlem

Du kan ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan genom att fylla i en medlemsansökan. Medlemskapet kan börja tidigast den dag då din medlemsansökan har mottagits av arbetslöshetskassan. När din ansökan har behandlats får du en bekräftelse av att ditt medlemskap börjar och en faktura för betalning av medlemsavgifter.  

Vem kan få inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är en inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån som arbetslöshetskassorna betalar ut till sina medlemmar. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa om
 • du är en medlem i arbetslöshetskassan,
 • du är under 68 år,
 • du är helt eller delvis arbetslös (t.ex. arbetar på deltid eller är permitterad),
 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå,
 • du har arbetat minst 26 kalenderveckor under den tid som du har varit medlem i arbetslöshetskassan, alltså du fyller arbetsvillkoret.
 

Medlemsvillkor:

Längden på medlemsvillkoret är 26 veckor. Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas om du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor.  

Arbetsvillkor:

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap i arbetslöshetskassan. Längden på arbetsvillkoret är 26 kalenderveckor. Varje vecka under vilken du har arbetat minst 18 timmar räknas in i ditt arbetsvillkor. Lönen som betalats för arbetet ska ha uppgått till den nivå som bestäms i kollektivavtalet. Arbetsvillkoret inkluderar inte arbete under vilket du har fått partiell sjukdagpenning eller sänkt lön för sjukdomstid. Arbetsvillkoret kan bestå av flera arbetsperioder, men arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden. Längden på granskningsperioden är 28 månader och räknas bakåt från det datum då du anmälde dig som arbetslös arbetssökande.  

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Om du har blivit arbetslös eller permitterad ska du göra följande:  

1.      Anmäl dig till en TE-byrå.

När du får besked om uppsägning eller permittering ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid en TE-byrå senast den första dagen du är arbetslös eller den första permitteringsdagen. TE-byrån skickar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din situation till arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassan behöver utlåtandet för att kunna behandla din ansökan.  

2.      Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

När det har gått två veckor sedan anställningsförhållandet slutade eller permitteringen började kan du fylla i den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Du kan fylla i ansökan elektroniskt i vår e-tjänst eller skicka in en ifylld pappersansökan inkl. bilagor per post. Behandlingstiden för den första ansökan är cirka 3 veckor. Fortsättningsansökningar fylls i antingen för en hel kalendermånad eller för fyra fulla kalenderveckor (mån–sön) åt gången. Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid retroaktivt. Anmäl din situation i ansökans dagliga kolumner: har du varit arbetslös, permitterad eller kanske arbetat på deltid eller deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster? Observera att den inkomstrelaterade dagpenningen ska ansökas om inom 3 månader från den första dagen som arbetslös.  

3.      Skicka in nödvändiga bilagor

För att behandla din ansökan behöver arbetslöshetskassan uppgifter om ditt anställningsförhållande. Lämna in åtminstone följande bilagor hos kassan:
 • Löneintyg för de sista 26 arbetsveckorna innan du blev arbetslös eller permitterad. I princip får vi dina löneuppgifter från inkomstregistret men vi rekommenderar att du lämnar in ett löneintyg som bilaga eftersom detta påskyndar behandlingen av din ansökan.
 • Arbetsintyg eller arbetsavtal.
 • Eventuellt meddelande om uppsägning eller avtal om avslutande av anställningsförhållande.
 • Skattekort. Vi rekommenderar att du beställer ett ändringsskattekort för förmåner från MinSkatt-tjänsten för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Skattekortet kan skickas elektroniskt via MinSkatt direkt till arbetslöshetskassan.
 • Eventuella beslut om andra sociala förmåner eller pensioner.
Du kan lämna in bilagorna i samband med att du fyller i din ansökan eller i efterhand via vår e-tjänst eller per post.  

Du kan även få inkomstrelaterad dagpenning när du arbetar på deltid eller är delvis permitterad

Om du arbetar på deltid eller är delvis permitterad kan du få jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Anmäl dig till en TE-byrå och fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning enligt anvisningarna ovan. Lämna in bilagorna som nämnts ovan och en lönespecifikation för den lön som betalats under ansökningsperioden.  

Alterneringsersättning

Alterneringsledigheten är ett arrangemang vari arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om att arbetstagaren blir på alterneringsledighet och arbetsgivaren anställer för den tid som ledigheten varar en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid en TE-byrå. Arbetslöshetskassan betalar ut alterneringsersättning under ledigheten till de medlemmar som har varit medlemmar i kassan i minst 26 veckor före alterneringsledighetens början. Alterneringsledighet förutsätter att
 • din arbetstid har varit minst 75 procent av arbetstiden för heltidsanställning,
 • ditt anställningsförhållande till samma arbetsgivare har pågått i minst 13 månader utan avbrott innan alterneringsledigheten inleds och
 • du har arbetat enligt arbetspensionslagen i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds.
Mer information om alterneringsersättning finns på TYJ:s webbplats. Om du har frågor gällande ansökan om alterneringsersättning får du gärna kontakta vår kundtjänst.  

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet är en förmån vars syfte är att uppmuntra människor att ta emot arbete även längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader som orsakas av arbetsresor eller flyttning när du börjar arbetet eller en utbildning som anknyter till arbetet. Du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd om
 • du har rätt till arbetslöshetsförmån strax innan din anställning börjar.
 • din resa till och från arbetsplatsen tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar vid deltidsarbete.
 • ditt nya anställningsförhållande varar i minst två månader.
 • du deltar i utbildning som anknyter till ett anställningsförhållande som varar i över två månader. Resan till och från utbildningen ska ta över tre timmar vid heltidsarbete. Vid deltidsarbete ska resan till och från utbildningen ta över två timmar.
I och med lagändringen som genomfördes som resultat av coronapandemin kan du få rörlighetsunderstöd om din resa till och från arbetsplatsen tar över två timmar per dag vid heltidsarbete och ditt anställningsförhållande börjar senast den 31 mars 2021. Om ditt heltidsarbete börjar den 1 april 2021 eller senare förutsätts det igen att arbetsresan tar tre timmar per dag. Ansök om rörlighetsunderstöd med en separat ansökan. Du kan lämna in din ansökan som bilaga via vår e-tjänst eller skicka den per post till adressen Semaforbron 8 B, 00520 Helsingfors. Bifoga en kopia till din ansökan på ditt arbetsavtal eller en annan motsvarande redovisning om arbetstiden och längden på ditt anställningsförhållande, bekräftad av din arbetsgivare. Om du har frågor gällande ansökan om rörlighetsunderstöd får du gärna kontakta vår kundtjänst.
Aaria