Kassan säännöt

I Luku

Kassan toimiala

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Työttömyyskassa Aaria ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi. Kassan toiminta-alueena on koko maa. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kassa huolehtii työttömyysturvalain 5 luvun 12 §:n mukaisen lisävakuutuksen järjestämisestä ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa työskentelyn osalta. Lisävakuutukseen sovelletaan pykälistä 6 ja 8 poiketen pykälää 9.  

II Luku

Jäsenyys

2 § Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä työttömyyskassalle, hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai hallituksen nimeämä asiamies. Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.  

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassalle, kassan hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.  

4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, 1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; 2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; 3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita. Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Jäsenmaksu on maksettava neljän kuukauden kuluessa sen jakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja neljän kuukauden kuluessa sen jakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on harjoittanut yli 18 kk:n ajan työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittamaa yritystoimintaa. Edellä toisessa ja kolmannessa momentissa mainituissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen sijaan kassanjohtaja.  

5 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla. Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.  

6 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on euromääräinen kuukausijäsenmaksu ja sen euromäärä vahvistetaan vuosittain Finanssivalvonnassa työttömyyskassan hallituksen tekemän esityksen pohjalta. Jos jäsen liittyy työttömyyskassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta. Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Jäsenmaksu on maksettava neljän kuukauden kuluessa sen jakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jäsenmaksun laiminlyönnin seurauksista on määräys sääntöjen 4 §:ssä. Kassalla on oikeus periä jäsenmaksu myös maksamistaan etuuksista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.  

7 § Jäsenmaksuista vapauttaminen

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.  

III Luku

Työttömyyspäivärahaa ja muuta etuutta koskevat ehdot

8 § Etuudet

Kassa myöntää ansiopäivärahaa sekä muuta kassan toimialaan kuuluvaa etuutta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

9 § Merialan lisävakuutus

Merialan lisävakuutuksen työssäoloehto täyttyy, kun Suomessa asuva jäsen on tehnyt työttömyysturvalain 5 luvussa säädetyn ajan merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitettua työtä ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa. Jos jäsenen työssäoloehto koostuu sekä kotimaan työskentelystä että sopimusmaan ulkopuolisessa kauppa-aluksessa työskentelystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti, kumpaa työtä on enemmän. Muutoin työssäoloehdon määräytymisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä voimassa olevassa työttömyysturvalaissa ja –asetuksessa säädetään. Merialan lisävakuutuksen päivärahan suuruus muodostuu työttömyyskassan esittämästä ja sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymästä euromäärästä. Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansiopäivärahan suuruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotusta Edellä 6 §:ssä määrätyn jäsenmaksun lisäksi ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa työskentelevät ovat velvollisia maksamaan työttömyyskassan hallituksen esittämän ja Finanssivalvonnan vahvistaman kuukausittaisen euromääräisen lisävakuutusmaksun. Muutoin noudatetaan mitä 6 §:ssä on jäsenmaksusta määrätty.  

10 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen

Kassan maksamaa etuutta on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen. Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää etuutta maksettaessa.  

IV Luku

Kassan hallinto

11 § Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus.  

12 § Kassan edustajisto

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous, jonka tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston toimikausi on kolme vuotta, joista joka kolmas vuosi on valintakokous. Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Jokainen asiamiespiiri valitsee edustajiston kokoukseen yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta tuhannelta (2 000) jäseneltä ja tarvittavan määrän yleisvarajäseniä. Asiamiespiirin jäsenmäärä todetaan edustajiston valintakokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan. Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta. Kassan edustajiston kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus. Kutsu kassan edustajiston kokoukseen on toimitettava postitse tai sähköpostitse edustajiston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella 30 päivää ennen kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitsemansa edustajat.  

13 § Kassan edustajiston varsinainen kokous

Kassan edustajiston varsinainen kokous pidetään joka vuosi toukokuun loppuun mennessä. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on: 1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus; 2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös; 3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja talous antavat aihetta; 4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä; 5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille; 6) määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot; 7) päätettävä joka kolmas vuosi hallituksen jäsenten lukumäärästä; 8) toimitettava joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali; 9) toimitettava tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli tällainen henkilö menettää hallituskelpoisuutensa tai eroaa; 10) hyväksyä joka kolmas vuosi menettelytapaohjeet vaalien järjestämiseksi; 11) valittava joka kolmas vuosi kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, varamiehiä ei valita; 12) määrättävä jäsenmaksun perusteet; 13) määrättävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä 14) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat. Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.  

14 § Kassan edustajiston ylimääräinen kokous

Kassan edustajiston ylimääräinen kokous on pidettävä: 1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; 2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai 3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Jos kassan jäsenten lukumäärä on alle 8 000, on kassan edustajiston ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä. Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan edustajiston ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.  

15 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8–13 muuta jäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa, 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, johon valitaan enintään 3 jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita.  

16 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa. Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

17 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on: 1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston kokouksen päätösten mukaisesti; 2) laatia ja hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää varojen sijoittamisesta; 3) huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä; 4) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista; 5) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän työsuhteensa ehdoista ja heidän tehtävistään; 6) kutsua koolle kassan edustajiston kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat; 7) antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi; 8) huolehtia edustajiston kokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpanosta; 9) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio; 10) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta; 11) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle rahoitusosuuksia koskeva hakemus; 12) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen, sekä 13) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.  

18 § Kassanjohtajan tehtävät

Kassan vastuunalainen toimihenkilö on kassanjohtaja. Kassanjohtajan tehtävänä on: 1) ohjata ja valvoa kassan käytännön toimintaa; 2) huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta; 3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat; 4) raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä seikoista; 5) panna täytäntöön hallituksen päätökset; 6) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona; 7) tehdä muut säännöissä kassanjohtajalle määrätyt tehtävät sekä 8) tehdä muut hallituksen määräämät tehtävät.  

19 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö. Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.  

20 § Kassan asiamiespiirit

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan edustajiston varsinaisen kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja nimeää asiamiespiirikohtaiset asiamiehet. Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten ja eroilmoitusten vastaanottaminen, jäseneksi ottaminen sekä jäsenten kuuleminen sääntöjen 4 § 2 momentin mukaisissa tilanteissa.  

21 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kassan edustajiston kokouksen kokouskutsut ja muut kassaa koskevat, jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan jäsenten keskuuteen leviävissä lehdissä, kassan verkkosivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen asianomaista määräpäivää. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan edustajiston varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.  

22 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan kassan etuuksien maksamista varten.  

23 § Tilinpäätös

Kassan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan edustajiston varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan edustajiston varsinaista kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.  

24 § Rahastot

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.  

25 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.  

V Luku

Erityisiä määräyksiä

26 § Kassan valvonta

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.  

27 § Kassan sääntöjen muuttaminen

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset. Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 14 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.  

28 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä oleville yhteisöille käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.  

29 § Siirtymäsäännös

Kassan siirtymäkauden hallituksena toimii 1.1.2023 lukien 20.5.2021 kassan edustajiston varsinaisessa kokouksessa valittu Työttömyyskassa Aarian hallitus siten, että kassan hallituksen jäsenten lukumäärä kasvaa kahdella (2) jäsenellä 1.1.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy kassan edustajiston kokoukseen 31.5.2024 mennessä. Siirtymäkauden hallituksen jäsenet valitsee Työttömyyskassa Aarian edustajiston varsinainen kokous 25.5.2022 siten, että Sähköalojen työttömyyskassa esittää kahta (2) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Tästä esityksestä päätetään Sähköalojen työttömyyskassan ylimääräisen edustajiston kokouksessa toukokuussa 2022.   Finanssivalvonnan hyväksymä 3.10.2022.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!