Poikkeukset 55 vuotta täyttäneille

55 vuotta tai sitä vanhempia koskevat eräät poikkeussäännökset, joiden tarkoituksena on tukea toimeentuloa ja työllistymistä. Poikkeukset koskevat esimerkiksi ansiopäivärahan enimmäisaikaa ja uudelleenmäärittelyä sekä muutosturvarahaa.  

Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille on otettu käyttöön 1.1.2023. Muutosturvamalli sisältää:
 • yhden kuukauden palkkaa vastaavan muutosturvarahan työttömyyskassasta,
 • korkeintaan 6 kuukautta kestävän muutosturvakoulutuksen, jonka arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa ja
 • 5 päivää tavallista pidemmän työllistymisvapaan, jos irtisanomisaika on yli kuukauden pituinen.
Voit saada muutosturvarahaa, jos
 • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla 1.1.2023 tai sen jälkeen,
 • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä,
 • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja
 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.
Lisätietoa muutosturvamallista löydät kohdasta Muutosturvaraha.  

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen työttömyyden alkamista ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.  

Lisäpäivät enimmäisajan päätyttyä

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:
 • olet syntynyt vuonna 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
 • olet syntynyt vuonna 1957–1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
 • olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja täytät 62 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy.
Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Ansiopäivärahan lisäpäiviä voidaan maksaa vanhuuseläkkeeseen asti tai sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin täytät 65 vuotta. Lisäpäiviä ei tarvitse hakea erikseen. Lähetä ansiopäivärahahakemus kassaan tavalliseen tapaan. Tutkimme ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä, onko sinulla oikeutta lisäpäiviin. Lisäpäivistä ei anneta erillistä päätöstä.  

Työskentely lisäpäivillä

Jos työskentelet lisäpäivillä ollessasi ja työssäoloehtosi täyttyy, huomiothan, että:
 • enimmäisaika ei ala alusta,
 • ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen,
 • uutta omavastuuaikaa aseteta.
 

Lisäpäivät poistuvat asteittain 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovutaan asteittain niin, että vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla lisäpäivien ikärajaa nousee vuodella. Oikeus lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030. Muutos ei vaikuta jo myönnettyihin lisäpäiviin.  

Työllistämisvelvoite

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä 57–60-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta työnhakijalle. Jos olet ollut palkkatukityössä tai saanut 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea, voidaan siitä lukea 75 % työssäoloehtoosi. Jotta 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy, sinun on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityösi on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehtosi kertyy palkkatukityön ajalta 100-prosenttisesti. 57 vuotta täyttäneet Jos työssäoloehtosi on täyttynyt kokonaan tai osittain työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ansiopäivärahasi perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi. 60 vuotta täyttäneet 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille velvoite voidaan järjestää myös työllistymistä edistävänä palveluna. Tällainen palvelu voi poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa. Ansiopäivärahasi perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehtoosi sisältyy työllistymistä edistävää palvelua. Ansiopäivärahan enimmäisajan täyttyminen ei estä ansiopäivärahan maksamista työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta.  

58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan uudelleenmäärittely

Jos olet vähintään 58-vuotias ja työssäoloehtosi täyttyy, emme laske päivärahasi perusteena olevaa palkkaa uudelleen, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi. Tätä säännöstä voidaan soveltaa vain silloin, kun
 • työssäoloehtosi täyttyy uudelleen,
 • olet vähintään 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä ja
 • ansiopäivärahaa on aiemmin maksettu vähintään yhdeltä päivältä.
Jos edellinen ansiopäivärahakautesi on alkanut vuoden sisällä, ansiopäivärahaasi ei kuitenkaan määritellä uudelleen, jos ansiopäivärahasi suuruus on edellisellä kerralla työssäoloehdon täytyttyä laskettu.  

Eläkkeelle lisäpäivien kautta

Voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä, jos:
 • olet syntynyt vuosina 1950–1957 ja olet täyttänyt 62 vuotta tai
 • olet syntynyt vuosina 1958–1961 ja täyttänyt 64 vuotta ja
 • olet saanut vähintään yhdeltä päivältä ansio- tai peruspäivärahaa lisäpäivinä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.
Voit itse valita, haluatko siirtyä vanhuuseläkkeelle heti, kun se on iän perusteella mahdollista tai myöhemmin. Sinulla on aina myös mahdollisuus valita, että et siirry vanhuuseläkkeelle, vaan jatkat työttömyysetuuden hakemista. Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa korkeintaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Pyynnöstäsi kirjoitamme sinulle maksetuista ansiopäivärahan lisäpäivistä todistuksen, jonka voit toimittaa eläkeyhtiöön vanhuuseläkkeen hakemista varten.  

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, se ei vaikuta ansiopäivärahasi suuruuteen. Ilmoitathan kuitenkin aina ansiopäivärahahakemuksessa, jos saat tai olet hakenut jotain eläkettä tai muuta sosiaalietuutta.  

65–68-vuotiaiden työttömyysturva

Pääsääntöisesti ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan 68-vuotiaaksi asti vain muutamassa erityisessä tilanteessa. Tällaisia tilanteita ovat
 • lomautus tai lomautukseen rinnastettava syy
 • sääeste
 • työnteon keskeytyminen sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta omiin työehtoihisi tai työoloihisi.
Huomaathan, että vanhuuseläke estää ansiopäivärahan maksamisen. Jos olet vanhuuseläkkeellä, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa myöskään edellä mainituissa tilanteissa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

 • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!