Ajankohtaista

28.09.2022

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvan sovitteluun 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin 1.1.2023 alkaen eräitä työttömyysturvalain säännöksiä, jotka koskevat työttömyysetuuden sovittelua. Sovittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän työn tulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa. Huomioithan, että nämä lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme uutta tietoa lakimuutosten etenemisestä.  

Erityisestä sovittelujaksosta luopuminen

Erityistä sovittelujaksoa käytetään, jos sovittelujaksoa on lyhennettävä tavanomaisesta neljästä viikosta tai kuukaudesta. Sovittelujaksoa lyhennetään esimerkiksi silloin, jos sen aikana on päiviä, joilta oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei kuitenkaan ole sovellettu toukokuusta 2020 lähtien. Tämä väliaikainen lakimuutos on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Hallitus esittää, että erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta tulosta luovuttaisiin pysyvästi. Sovittelujaksolla maksettu työtulo soviteltaisiin, vaikka se maksettaisiin sellaisena päivänä, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Työtuloa ei enää muunnettaisi laskennallisesti, joten se huomioitaisiin sovittelussa sen suuruisena kuin se on maksettu  

Työtulon jakaminen usealle kuukaudelle

Jos työtuloa maksetaan yhdellä kertaa kuukautta pidemmältä ajanjaksolta, työtulo voi vaikuttaa useamman kuukauden ansiopäivärahaan. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa työtulo jaettaisiin maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille vain silloin, jos työnantaja on maksanut palkkaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poiketen. Lisäksi palkan perusteena oleva työaika jaettaisiin tasan vaikuttamaan yhtä monelle hakujaksolle kuin jolta palkka on ansaittu.  

Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikatarkastelu

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on korkeintaan 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikaa tarkastellaan kalenteriviikko kerrallaan. Hallitus esittää, että jatkossa työaikatarkastelujakso olisi sama kuin sovittelujakso, eli neljä viikkoa tai kuukausi. Muutos koskisi tilanteita, joissa päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi taikka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta omiin työehtoihin tai työoloihin.  

Työajan arviointi

Jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta valvoa työaikaa, työttömyyskassa ei yleensä pysty toteamaan, että sovitellun ansiopäiväraha saamisen edellytykset täyttyvät. Tällöin soviteltua ansiopäivärahaa ei voida myöntää. Hallitus esittää, että työttömyysturvalakiin lisättäisiin säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen olisi, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että työaika ei ylitä 80 % enimmäistyöajasta.  

Lisätietoja

Saat lisätietoa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta ja Aarian palveluista.