Kysymyksiä ansiopäivärahasta

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos olet työttömyyskassan jäsen, ja jos ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät kohdallasi. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa jäsenyys- ja työssäoloehto. Lisäksi sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voit saada vain, jos olet täyttänyt työssäoloehdon jäsenyysaikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jolloin olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Lisäksi työstä maksetun palkan on pitänyt olla työehtosopimuksen mukaista. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Löydät lisätietoa kohdasta Työssäoloehto. Lue myös ansiopäivärahaan liittyvistä rajoituksista kohdasta Ansiopäivärahan saamisen esteet. Jos jäsenyysehtosi tai työssäoloehtosi ei täyty, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta. Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.  

Miksi en saanut ansiopäivärahaa ensimmäiseltä työttömyysviikoltani?

Ansiopäivärahan maksaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä viisi päivää. Tätä viiden päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Omavastuuaika kertyy vain niiltä päiviltä, kun työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Omavastuuaikaan ei voida laskea mukaan sellaista aikaa, jolta et ole oikeutettu ansiopäivärahaan, esimerkiksi karenssiaikaa. Jos teet osa-aikatyötä tai olet osittain lomautettuna, omavastuuaikasi lasketaan viikoittaisen työaikasi perusteella siten, että omavastuuaika vastaa viittä täyttä työpäivää.  

Mikä on karenssi?

Karenssi tarkoittaa TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto voi asettaa karenssin esimerkiksi, kun olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai kieltäytynyt työstä. Karenssin ajalta et voi saada ansiopäivärahaa. Poikkeuksellisesti voit kuitenkin saada ansiopäivärahaa karenssin ajalta, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Tarkempaa tietoa karensseista ja niiden määräytymisperusteista saat TE-toimiston verkkosivuilta.

Ansiopäivärahapäätöksessä sanotaan, että kuukausipalkkani on ollut x verran. Oikeasti kuukausipalkkani oli suurempi. Onko päätöksessä virhe?

Eroavaisuus johtuu todennäköisesti ansiopäivärahasi perusteena olevaan palkkaan tehdystä TyEL-vähennyksestä. Ansiopäivärahan suuruutta määriteltäessä palkkatuloosi tehdään TyEL-vähennys. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua ja se määräytyy vuosittain. Vähennys on 4,34 % vuonna 2021 (4,14 % vuonna 2020). Esimerkki: Kuukausipalkkasi on ollut 2 000 euroa ja olet saanut palkkaa 12 000 euroa ajalla 1.4. –30.9.2020. Kyseisellä ajanjaksolla on yhteensä 130 laskennallista työpäivää, eli päiviä maanantaista perjantaihin. 4,34 %:lla alennettu palkka (12 000,00 x 0,9566): 11 479,20 Keskimääräinen päiväpalkka (11 479,20 / 130): 88,30 Keskimääräinen kuukausipalkka (88,30 x 21,5): 1 898,45 Päivärahan perusteena oleva palkka: 1 898,45  

Miksi ansiopäivärahani on määritelty uudelleen?

Ansiopäivärahasi on määritelty uudelleen, koska työssäoloehtosi on täyttynyt. Työssäoloehtosi täyttyy, kun olet ollut työssä 26 sellaista viikkoa, joilla työaika on vähintään 18 tuntia. Ansiopäivärahasi määritellään uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäismaksuaika alkaa alusta. Myös omavastuuaika asetetaan uudelleen. Ansiopäivärahaasi ei kuitenkaan määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, jos
  •  ansiopäivärahakauden enimmäismaksuaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta ja
  •  ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on laskettu silloin, kun edellinen päivärahakausi alkoi.
Löydät lisätietoa kohdasta Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen.  

Ansiopäivärahapäiväni ovat loppuneet ja tarvitsen siitä todistuksen. Miten saan sellaisen?

Ansiopäivärahasi maksaminen lopetetaan, kun ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on kulunut loppuun. Saat ansiopäivärahan maksamisen päättymisestä päätöksen, kun viimeinen hakemuksesi on käsitelty. Päätös lähetetään sinulle postitse ja löydät sen myös eAsioinnista kohdasta Tilannetiedot.  

Olen saanut tukipaketin. Miten se vaikuttaa ansiopäivärahan saamiseen?

Jos työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, esimerkiksi tukipaketin tai erorahan, saamasi etuus jaksotetaan. Jaksotusajalta sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Jaksottaminen tarkoittaa sitä, että laskemme, kuinka monen päivän palkkaa saamasi etuus vastaa ja tältä ajalta sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa.  Jaksotusaika alkaa työsuhteesi päättymisestä. Etuus jaksotetaan päiväpalkkasi perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei tehdä TyEL-vähennystä. Jaksotusaika lasketaan jakamalla taloudellisen etuuden kokonaissumma päiväpalkalla, jolloin tulokseksi saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Esimerkki: Olet ollut kokoaikatyössä ajalla 1.1.–30.6.2019. Bruttopalkkasi kyseiseltä ajalta ilman vuosilomakorvauksia ja lomarahoja on 15 000 euroa. Olet saanut työsuhteen päättyessä 5 000 euron suuruisen tukipaketin. Ajalla 1.–30.6.2019 on 129 päivää (päivät maanantaista perjantaihin). Päiväpalkkasi on 116,27 euroa (15 000 : 129). Tukipaketti vastaa 43 päivän palkkaa (5 000 : 116,27 = 43). Tukipaketti jaksotetaan työsuhteen päättymisestä 43 arkipäivälle eli ajalle 1.7.–28.8.2019. Tältä ajalta sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Voimme laskea jaksotusajan pituuden vasta sitten, jos haet ansiopäivärahaa. Saat jaksotuksesta päätöksen, kun olemme käsitelleet ansiopäivärahahakemuksesi.

Muista ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittauduthan työnhakijaksi TE-toimistoon, vaikka et hakisi ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotuksen vuoksi. Jos et ilmoittaudu työnhakijaksi ja olet ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta, menetät kertyneen työssäoloehtosi. Tällaisessa tilanteessa ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Huomioithan, että TE-toimisto tutkii työsuhteesi päättymisen syyn, jos työsuhteesi on päättynyt yhteisestä sopimuksesta työnantajan kanssa. Jos työsuhteen päättymiselle ei ole hyväksyttävää syytä, TE-toimisto asettaa niin sanotun karenssin, jonka ajalta ansiopäivärahaa ei voida maksaa. Karenssiaika ja taloudellisen etuuden jaksotusaika voivat kuitenkin kulua samaan aikaan.  

Miten lomaraha ja lomakorvaus vaikuttavat ansiopäivärahaani?

Osa-aikaisesta työstä tai alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaittu lomaraha ja lomakorvaus ovat soviteltavia tuloja. Jos teet osa-aikatyötä ja haet soviteltua ansiopäivärahaa, osa-aikatyöstäsi maksettavat lomarahat ja lomakorvaukset otetaan huomioon ansiopäivärahassasi samaan tapaan kuin muukin osa-aikatyöstä ansaitsemasi tulo. Ansiopäivärahan määrittelyssä lomarahaa ja lomakorvausta ei oteta huomioon. Määrittelemme ansiopäivärahasi ensimmäisen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ja pääsääntöisesti aina silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen. Huomaathan, että vuosiloman ajalta saamasi lomapalkka on eri asia kuin lomaraha ja lomakorvaus. Lomaraha maksetaan normaalin palkan lisäksi. Lomakorvausta voit puolestaan saada pitämättä jääneistä lomapäivistä. Vuosiloman ajalta maksettu lomapalkka on vakiintunutta palkkaa, ja otamme sen laskennassa huomioon, kun määrittelemme ansiopäivärahasi.

Miten lasten kotihoidontuki vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Jos olet työtön ja saat Kelasta lasten kotihoidontukea, vähennämme kotihoidontuen ansiopäivärahastasi. Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, joten myös puolisollesi maksettu kotihoidontuki saattaa vähentää sinun ansiopäivärahaasi. Puolisosi saama lasten kotihoidontuki vähentää ansiopäivärahaasi, jos puolisosi on työssä, opiskelee tai harjoittaa yritystoimintaa. Huomaathan, että myös puolisosi vähäinen tai osa-aikainen työskentely tai yritystoiminta voi aiheuttaa sen, että vähennämme hänen saamansa kotihoidontuen sinun ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahastasi ei vähennetä puolisosi saamaa kotihoidontukea, jos
  • puolisosi on työtön ja kotihoidontuki vähennetään hänen työttömyysetuudestaan,
  • puolisosi saa lasten kotihoidontuen lisäksi äitiys- tai erityisäitiysrahaa, isyysrahaa tai vanhempainrahaa tai
  • puolisollasi ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän hoitaa lasta itse kotona kokoaikaisesti.
 

Kuinka monta ansiopäivärahapäivää minulla on vielä jäljellä?

Näet kuluneiden ansiopäivärahapäivien määrän maksuilmoituksesta tai eAsioinnin kohdasta Tilannetiedot. Enimmäismaksuajan ja kuluneiden päivien erotus kertoo, kuinka monta ansiopäivärahapäivää sinulla on jäljellä. Esimerkiksi merkintä 250/400 tarkoittaa, että 400 päivän enimmäisajasta on kulunut 250 ansiopäivärahapäivää ja jäljellä on vielä 150 päivää. Jos olet kokonaan työtön, ansiopäivärahapäiviä kuluu viisi viikossa. Jos olet osa-aikatyössä ja saat soviteltua päivärahaa, enimmäisajan kuluminen riippuu jokaisella hakujaksolla sovitellun ansiopäivärahasi määrästä. Saat maksuilmoituksen ansiopäivärahasta aina kun hakemuksesi on käsitelty. Löydät maksuilmoitukset eAsioinnista kohdasta Tilannetiedot.  

Miten minun pitää toimia, jos sairastun lomautuksen tai työttömyyden aikana?

Jos sairastaminen kestää yli 10 päivää, ilmoita sairastumisestasi ansiopäivärahahakemuksessa. Yli 10 päivää kestävän sairastumisen ajalta tulee hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Kelan sairauspäiväraha on ensisijainen etuus sairastapauksissa. Sairauspäivärahaa haetaan Kelan asiointipalvelun kautta. Sairauspäivärahaa ja ansiopäivärahaa ei voida maksaa samaan aikaan. Jos olet ollut ansiopäivärahan saajana juuri ennen sairastumistasi, voidaan sinulle kuitenkin maksaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa. Jos sairastamisesi kestää korkeintaan 10 päivää, sillä ei ole vaikutusta ansiopäivärahan maksamiseen. Lyhytkestoisesta sairastumisesta ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa. Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja joudut olemaan poissa palvelusta sairastumisen vuoksi, ilmoitathan tällöin poissaolosta myös ansiopäivärahahakemuksessa.  

Olen ollut pitkään sairauslomalla ja saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan 300 päivää. Työkyvyttömyyteni jatkuu edelleen. Voinko hakea kassasta päivärahaa, vaikka työsuhteeni on edelleen voimassa?

Voit hakea meiltä ansiopäivärahaa ajalta, jolta odotat eläkeyhtiön päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä, tai jos eläkehakemuksesi on hylätty. Ilmoittaudu TE-toimistoon heti sairauspäivärahakauden päätyttyä. Päivärahahakemuksen liitteenä toimita kassalle myös työnantajan selvitys onko työkykyä vastaavaa työtä tarjolla. Lisäksi tarvitsemme voimassa olevan lääkärintodistuksen ja selvityksen mahdollisesta sairausajan palkasta. Palkattomat poissaolot ja alennettu sairausajan palkka vaikuttavat kassalle toimitettavaan palkkatodistukseen, joten ota tarvittaessa yhteyttä kassaan.    

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria