Muut sosiaalietuudet ja eläkkeet

Ansiopäivärahan kanssa samanaikaisesti maksettavilla eläkkeillä ja sosiaalietuuksilla on erilaisia vaikutuksia ansiopäivärahaan. Osa sosiaalietuuksista ei vaikuta ansiopäivärahan maksatukseen ja osa vähennetään ansiopäivärahan määrästä. Jotkin eläkkeet ja sosiaalietuudet ovat sellaisia, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen kokonaan. Ilmoitathan aina ansiopäivärahahakemuksessa, jos saat tai olet hakenut jotain eläkettä tai muuta sosiaalietuutta.  

Sosiaalietuudet ja eläkkeet, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään:

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • kunnan järjestämä kotihoidon tuen kuntalisä
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • liikennevakuutuslain mukaiset erityiset kustannuksen korvaukset
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke
 

Sosiaalietuudet ja eläkkeet, jotka vaikuttavat ansiopäivärahaan vähentävästi:

 • lasten kotihoidon tuki. Kotihoidon tuki on perhekohtainen etuus: jos työssäkäyvä puoliso saa kotihoidontukea, tuki vähennetään työttömän puolison työttömyysetuudesta. Jos molemmat puolisot ovat työttömiä, vähennetään kotihoidontuki siltä puolisolta, jolle kotihoidon tuki on myönnetty. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei vähennetä työttömältä, jos puoliso itse hoitaa lasta ja on se vuoksi poissa työmarkkinoilta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä ansiopäivärahasta.
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • opintotuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke (ei täysi)
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi
 

Eläkkeet ja sosiaalietuudet, jotka estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria