Ansiopäivärahan saamisen rajoitukset

Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi työvoimapoliittiset ja työsuhteeseen liittyvät rajoitteet sekä estävät sosiaalietuudet.  

Ikärajoitukset

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos:
 • et ole täyttänyt 17 vuotta
 • olet täyttänyt 65 vuotta. Ansiopäivärahaa voidaan kuitenkin maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.
Joissain tilanteissa ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 65 vuotta täyttäneelle. Tällaisia tilanteita ovat:
 • lomautus
 • lomautukseen rinnastettava syy
 • sääeste
 • työtaistelutoimenpide, joka ei vaikuta omiin työehtoihin.
 

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 päivää. Tätä 5 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuajan on kerryttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Omavastuuaika voi kertyä ainoastaan työnhaun voimassaolon ajalta. Työttömyyden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Jos teet osa-aikatyötä tai olet osittain lomautettuna, omavastuuaikasi lasketaan viikoittaisen työaikasi perusteella siten, että omavastuuaika vastaa viittä täyttä työpäivää. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti korkeintaan kerran vuodessa. Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäisajan alkamisesta on kulunut enemmän kuin vuosi, omavastuuaika asetetaan, kun enimmäisaika alkaa alusta.  

Karenssi

Karenssi tarkoittaa TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto voi asettaa karenssin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 • olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen
 • kieltäydyt työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny
 • kieltäydyt koulutuksesta
 • kieltäydyt työllistymissuunnitelman laatimisesta.
Karenssin ajalta et voi saada ansiopäivärahaa. Poikkeuksena voit saada ansiopäivärahaa karenssin estämättä, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai muu vastaava menettely voi estää ansiopäivärahan maksamisen toistaiseksi. Ansiopäiväraha myönnetään uudelleen sitten, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa määrätyn ajan. Tarkempaa tietoa karensseista ja niiden määräytymisperusteista saat TE-toimistoista ja TE-toimiston verkkosivuilta.  

Työmarkkinoilla olemisen esteet

Et voi saada ansiopäivärahaa, jos olet estynyt olemasta työmarkkinoilla. Työmarkkinoilla olemisen esteitä ovat:
 • sairaus, laitoshoito ja kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • vankeusrangaistus
 • päätoimiset opinnot
 • apurahakausi
 • lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • vammaisen tai vanhuksen hoito
 • näihin verrattava syy.
 

Työsuhteeseen liittyvät rajoitukset

Jos saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa, sitä vastaavaa korvausta, tai muuta työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Oikeus ansiopäivärahaan muodostuu irtisanomisajan jälkeen. Jos työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, esim. ”tukipaketti” tai ”kultainen kädenpuristus”, kyseinen etuus jaksotetaan. Jaksotusaika alkaa työsuhteen päättymisestä. Taloudellinen etuus jaksotetaan laskennallisen päiväpalkkasi perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jaksotusaika lasketaan jakamalla taloudellisen etuuden kokonaissumma päiväpalkalla, jolloin tulokseksi saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Esimerkki: Päiväpalkkasi on 120 euroa. Sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä 12 000 euron tukipaketti. Tukipaketti jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 12 000 / 120 = 100. Näin ollen sinulle ei makseta ansiopäivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.  

Päätoiminen opiskelu

Päätoimisten opintojen ajalta et voi yleensä saada ansiopäivärahaa. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. TE-toimisto tutkii opintojen pää- tai sivutoimisuuden. Opintojen päätoimisuus riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja sen laajuudesta. Päätoimisen opiskelijan toimeentulon turvaa opintotuki, jota voit hakea Kelasta. TE-toimiston verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa siitä, ovatko opinnot päätoimisia vai sivutoimisia.  Lisätietoa löydät myös verkkosivuiltamme kohdasta Opiskelu ansiopäivärahalla.  

Päätoiminen yrittäjyys

Jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssäsi kokoaikaisesti yli kahden viikon ajan, et voi saada ansiopäivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahaan verkkosivuiltamme kohdasta Yritystoiminta. TE-toimisto arvioi yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuuden muun muassa yritystoiminnan vaatiman työmäärän mukaan. Voit lukea tarkempia tietoja yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta TE-toimiston verkkosivuilta.  

Ansiopäivärahan saamisen estävät sosiaalietuudet

Jos saat muuta sosiaalietuutta työkyvyttömyyden tai sairauden perusteella, tai olet vanhempainvapaalla, ei ansiopäivärahaa voida maksaa. Sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa, jos esimerkiksi
 • saat sairaus- tai osasairauspäivärahaa
 • sinulla on oikeus äitiys-, isyys-, vanhempain- tai erityishoitorahaan
 • saat kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • saat työttömyyseläkettä tai luopumistukea
 • saat vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.
 

Työkyvyttömyys

Jos sairastut tai olet työkyvytön, et ole lähtökohtaisesti oikeutettu ansiopäivärahaan. Jos sinut on todettu sairausvakuutuslain, työeläkelain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Jos sairastut ja sairastamisesi kestää yli 10 päivää, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan. Hae sairauspäivärahaa Kelasta. Jos olet ollut ansiopäivärahan saajana välittömästi ennen sairastumistasi, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Ilmoitathan työttömyyskassaan, jos olet hakenut tai hakemassa sairauspäivärahaa. Jos olet sairastunut vakavasti ja haet työkyvyttömyyseläkettä, ilmoitathan siitä työttömyyskassalle. Täysi työkyvyttömyyseläke estää ansiopäivärahan maksamisen. Voimme kuitenkin maksaa sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jolloin odotat päätöstä eläkkeestä. Kun saat päätöksen eläkkeestä, eläkelaitos maksaa työttömyyskassalle takautuvasti ansiopäivärahan suuruisen osuuden. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa, mutta osatyökyvyttömyyseläke vähennetään ansiopäivärahasi määrästä.  

Pitkäaikainen työkyvyttömyys

Jos olet sairastunut pitkäaikaisesti, sinulla on työsuhde voimassa, olet saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja olet edelleen työkyvytön, voi sinulla olla oikeus työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on, että seuraavat ehdot täyttyvät:
 • työnantajallasi ei ole tarjota työkykyäsi vastaavaa työtä
 • et saa työnantajalta kokoaikaiseen työhön perustuvaa täyttä sairausajan palkkaa tai osapalkkaa
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty tai vireillä
 • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria