Ulkomailla tehty työ

Työnhaku EU-alueella

Voit lähteä työnhakuun toiseen EU-maahan kolmen kuukauden ajaksi. Sinulle voidaan maksaa työnhaun ajalta ansiopäivärahaa Suomesta. Työnhakumatka edellyttää, että sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, ja että olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa. Jos olet lähdössä työnhakuun ulkomaille, toimi seuraavasti:
 1. Ole yhteydessä TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii työnhakumatkan edellytykset ja lähettää työttömyyskassalle lausunnon, jossa otetaan kantaa työnhakumatkalle lähtöön.
 2. Pyydä työttömyyskassasta U2-lomake mukaan työnhakuun.
 3. Rekisteröidy kohdemaassa paikalliselle työvoimaviranomaiselle seitsemän päivän kuluessa lähdöstä. Esitä kassalta saamasi U2-lomake kohdemaan työvoimaviranomaisille.

Jos rekisteröidyt kohdemaassa myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, ansiopäiväraha voidaan myöntää vasta rekisteröitymispäivästä lukien.

TE-toimiston yhteystiedot löydät TE-palveluiden verkkosivuilta. Työnhakumaassa kannattaa mahdollisuuksien mukaan asioida EURES-neuvojien kanssa. EURES-neuvojat ovat asiantuntijoita, jotka tarjoavat tiedotus-, ohjaus- ja sijoittamispalveluja Euroopan työmarkkinoista kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille. Lue lisää EURES-verkostosta TE-palveluiden verkkosivuilta. Ansiopäivärahan maksaminen voi jatkua kolmen kuukauden työnhakuajan jälkeen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi Suomessa kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Sinun tulee siis palata työnhakumatkalta takaisin Suomeen kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Paluun ajankohta ilmoitetaan myös työttömyyskassan antamassa U2-lomakkeessa. Jos paluusi myöhästyy määräajasta, ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa neljä viikkoa. Jos työllistyt työnhakumaassa, ilmoita asiasta paikallisille työvoimaviranomaisille sekä työttömyyskassalle Suomeen. Jos työllistyt osa-aikaisesti, voidaan ansiopäivärahan maksamista Suomesta jatkaa soviteltuna. Myös soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa korkeintaan kolmen kuukauden ajalle työnhakuun lähdöstäsi alkaen.  

Työskentely lähetettynä työntekijänä

Jos työskentelet ulkomailla suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Pidä tällöin jäsenyys työttömyyskassaan voimassa ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tilanteissa hae etukäteen A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Todistus haetaan Eläketurvakeskuksesta tai Kelasta. Jos työntekomaalla on sosiaaliturvasopimus Suomen kanssa (esim. EU-alue, USA, Kanada, Australia), hae todistusta Eläketurvakeskukselta. Jos työntekomaalla ei ole sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa (esim. Venäjä, Kiina), hae todistusta Kelasta. Lisätietoja saat Eläketurvakeskukselta ja Kelasta.  

Työskentely EU-alueella

Ilmoita työttömyyskassaan, jos olet lähdössä töihin toiseen maahan EU-alueella (EU/ETA-maat ja Sveitsi). Suuressa osassa EU-alueen maista kuulut automaattisesti työskentelymaan vakuutuksen piiriin, jolloin suomalaisen työttömyyskassan jäsenyys ei ole tarpeellinen työskentelyn aikana. Ruotsissa ja Tanskassa työskentelyn ajaksi puolestaan suosittelemme liittymään paikalliseen työttömyyskassaan. Voit lukea Suomessa hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia muissa EU-alueen maissa työskentelysi ajalta. Jos siis jäät työttömäksi ennen kuin ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työssäolo- ja jäsenyysehto täyttyvät Suomessa tehdystä työstä, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta voidaan lukea hyväksi vakuutus- ja työskentelykaudet vain paikallisen työttömyyskassan jäsenyyden ajalta. Kun olet palaamassa Suomeen toisessa EU-alueen maassa työskentelyn jälkeen, pyydä ennen paluutasi työskentelymaan viranomaisilta mukaasi U1-lomake. U1-lomake on EU-alueen maiden käytössä oleva lomake työskentely- ja vakuutuskausien siirtämistä varten maasta toiseen. Toisessa EU-alueen maassa tehty työ voidaan huomioida työssäoloehtoon ainoastaan U1-lomakkeen perusteella. Mikäli sinulla on ongelmia lomakkeen saamisessa, pyydämme viran puolesta vakuutus- ja työskentelykausien siirtoon tarvittavat tiedot sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän (EESSI) kautta. Suosittelemme kuitenkin, että pyydät tiedot työskentelymaan työvoimaviranomaisilta hyvissä ajoin ennen Suomeen paluutasi. Tietojen saamisessa jälkikäteen voi joidenkin maiden kohdalla kestää, mikä puolestaan voi viivästyttää ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyä. Toisessa maassa EU-alueella kertyneiden työskentely- ja vakuutuskausien lukeminen ansiopäivärahan työssäoloehtoon edellyttää, että
 • olet Suomeen paluusi jälkeen työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta, ja että
 • olet liittynyt työttömyyskassaan yhden kuukauden sisällä Suomeen muutostasi.
Ansiopäivärahasi määritellään lähtökohtaisesti Suomeen paluun jälkeisten vähintään neljän viikon töiden perusteella. Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos
 • olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi (ks. rajatyöntekijä), tai
 • olet niin sanottu viiden vuoden pohjoismainen paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa (ks. pohjoismainen paluumuuttaja). Tässä tapauksessa sinulla on yhden kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.
 

Työskentely Pohjoismaissa

Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa on työttömyyskassajärjestelmä kuten Suomessakin. Jos lähdet töihin Ruotsiin tai Tanskaan, liity paikalliseen työttömyyskassaan. Tekemäsi työ voidaan huomioida myöhemmin Suomessa mukaan työssäoloehtoon vain, jos työ on tehty paikallisen kassan jäsenyyden aikana. Norjassa ja Islannissa kuulut työn kautta automaattisesti työttömyysvakuutuksen piiriin. Kun palaat Suomeen toisessa Pohjoismaassa työskentelyn jälkeen, tuo työskentely- ja vakuutuskaudet työskentelymaasta U1-lomakkeella. Suosittelemme pyytämään U1-lomakkeen mukaan työskentelymaasta hyvissä ajoin ennen Suomeen paluuta, jotta tietojen odottaminen työskentelymaasta ei viivästytä ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyä. Jos et syystä tai toisesta saa lomaketta työskentelymaasta, pyydämme tiedot sähköisen järjestelmämme (EESSI) kautta. Jos olet työskennellyt toisessa Pohjoismaassa yli viiden vuoden ajan, työn huomioinen työssäoloehtoon edellyttää neljän viikon työskentelyä Suomessa paluun jälkeen.  

Pohjoismainen paluumuuttaja

Jos palaat Suomeen korkeintaan viiden vuoden työskentelyn jälkeen toisesta Pohjoismaasta, olet niin kutsuttu pohjoismainen paluumuuttaja. Tällöin
 • riittää, että liityt työttömyyskassan jäseneksi 8 viikon kuluessa paluustasi (vrt. liittyminen yhden kuukauden sisällä muualta EU-alueelta Suomeen muuttaessa),
 • neljän viikon työskentelyä Suomessa paluusi jälkeen ei vaadita, jotta voit saada ansiopäivärahaa.
Kun palaat toisesta Pohjoismaasta viiden vuoden kuluessa, ansiopäivärahasi määritellään viimeksi Suomessa tekemästäsi työstä, joka voi olla ennen työskentelyä toisessa Pohjoismaassa.  

Rajatyöntekijä - työskentely muussa kuin asuinmaassa

Olet rajatyöntekijä, jos työskentelet EU-alueella eri maassa kuin missä asut, mutta käyt asuinmaassasi vähintään kerran viikossa. Sekä asuin- että työskentelymaan tulee olla EU-alueella (EU/ETA-maat ja Sveitsi). Jotta vakuutat itsesi työttömyyden varalta, tulee sinun olla työttömyyskassan jäsen (Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa) tai työn kautta vakuutettuna siinä maassa, jossa työskentelet. Rajatyöntekijän kohdalla riippuu työttömyyden laadusta, mikä maa maksaa työttömyysturvan:
 • Jos jäät kokonaan työttömäksi, työttömyysturvan maksaa asuinvaltiosi laitos.
 • Jos jäät osittain työttömäksi (esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön vuoksi), sinun tulee hakea työttömyysturvaa työskentelymaastasi.
 

Asuinpaikan määritteleminen

Saadaksesi työttömyysturvaa sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi siinä maassa, joka maksaa sinulle työttömyysturvan. Hakeaksesi työttömyysturvaa, ota yhteyttä työttömyyskassaan tai muuhun työvoimaviranomaiseen siinä maassa, jonka vastuulla työttömyysturvan maksaminen tilanteesi perusteella on. Joissain tilanteissa asuinpaikkaa joudutaan määrittämään tarkemmin, jotta saadaan selville, missä maassa tehdyn työn perusteella ansiopäiväraha voidaan määritellä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos asut eri maassa kuin missä työskentelet, mutta et palaa viikoittain asuinmaahasi (vrt. rajatyöntekijä, joka palaa viikoittain työtekomaasta asuinmaahan). Asuinpaikan määritteleminen tehdään aina tapauskohtaisesti ja tutkitaan ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.  

Työskentely EU-alueen ulkopuolella

EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) ulkopuolella muutoin kuin lähetettynä työntekijänä tehtyä työtä ei voida lukea hyväksi työssäoloehtoon Suomessa. Suomalaista ansiopäivärahaa saadaksesi sinun tulee täyttää kaikki päivärahan saamisen edellytykset Suomessa. Huomioithan, että EU-alueen ulkopuolelta palattuasi et voi liittyä työttömänä työttömyyskassaan, toisin kuin EU-alueelta palattaessa. Jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa työttömyyskassasta ennen lähtöäsi, ja ansiopäivärahasi enimmäisaikaa on jäljellä, voidaan ansiopäivärahan maksamista mahdollisesti jatkaa paluusi jälkeen samoin ehdoin. Tämä kuitenkin edellyttää, että pidät kassan jäsenyyden voimassa ulkomailla työskentelyn ajan, ja että olet Suomessa työmarkkinoiden käytettävissä myös ulkomailla työskentelyn ajan. Jos olet pois työmarkkinoilta yli 6 kuukautta, menetät aiemmin kerryttämäsi työssäoloehdon ja samalla oikeuden ansiopäivärahaan. Työmarkkinoilla olemisesta saat lisätietoa TE-toimistosta. Jos puolestaan lähdet töihin EU-alueen ulkopuolelle niin lyhyeksi aikaa, että 28 kuukauden tarkastelujakson sisään mahtuu vähintään 26 kalenteriviikkoa lähtöäsi edeltävää työtä Suomessa, voidaan ansiopäivärahaa maksaa palattuasi näiden lähtöä edeltävien töiden perusteella. Myös tällöin edellytyksenä on, että olet pitänyt kassan jäsenyyden katkeamattomasti voimassa myös ulkomailla työskentelysi ajan.  

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria