Ansiopäivärahan suuruus ja kesto

Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäivärahasi määrä lasketaan työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkastasi. Palkkatulosi huomioidaan sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta olet kerryttänyt työssäoloehtoa. Lomaraha ja lomakorvaus vähennetään veronalaisesta palkkakertymästä. Työsuhteen päättymiseen liittyviä korvauksia ei katsota vakiintuneeksi palkaksi eikä niitä huomioida ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa. Lisäksi palkkaan tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua (TyEl-vähennys). Vuonna 2021 vähennys on 4,34 prosenttia (4,14 prosenttia vuonna 2020).  

Perusosa, ansio-osa ja lapsikorotus

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta.
 • Peruspäivärahan suuruus on 33,78 euroa päivässä vuonna 2021.
 • Ansio-osa on 45 % perusosan ja päiväpalkan erotuksesta.
Jos kuukausipalkkasi ylittää taitekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %. Taitekohta on 3209,10 euroa vuonna 2021. Voit saada lapsikorotusta alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Vuonna 2021 lapsikorotukset ovat 5,30 €/pv yhdestä lapsesta, 7,78 €/pv kahdesta lapsesta ja 10,03 €/pv kolmesta tai useammasta lapsesta. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Täysi ansiopäivärahasi lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahasi perusteena olevasta päiväpalkastasi. Ansiopäivärahasi on kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen.  

Korotettu ansiopäiväraha

Sinulle voidaan maksaa korotettua ansiopäivärahaa, jos olet sopinut TE-toimiston kanssa osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Taitekohdan ylimenevältä osalta ansio-osa on 25 %. Korotetulla ansio-osalla maksettava päivärahasi lapsikorotuksineen voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin päivärahasi perusteena oleva palkka.  

Aika, joka huomioidaan ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa

Ansiopäivärahasi suuruutta laskettaessa huomioidaan työssäoloehdon täyttävän ajan palkkatulot. 26 kalenteriviikon työssäoloehdon tulee olla täyttynyt 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa sairaus, laitoshoito, päätoiminen opiskelu, kuntoutus, asevelvollisuus, vuorotteluvapaa, lapsen syntymä ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoito. Lue lisää tarkastelujaksosta kohdasta Työssäoloehto.  

Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä vähintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen työttömyyden alkamista ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.  
Työhistoria Enimmäisaika
Olet ollut työssä yhteensä enintään 3 vuotta 300 päivää (noin 14 kk)
Olet ollut työssä yhteensä yli 3 vuotta 400 päivää (noin 18 kk)
Olet 58-vuotias ja sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana 500 päivää (noin 23 kk)
  Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Enimmäisaika kuluu vain maksettavilta päiviltä. Jos teet osa-aikatyötä, enimmäisaika kuluu hitaammin. Kun olet työskennellyt 26 viikkoa vähintään 18 tuntia viikossa, työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja ansiopäivärahasi enimmäisaika alkaa alusta. Jos työttömyytesi jatkuu ansiopäivärahasi enimmäisajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta saat Kelasta.  

Lisäpäivät

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:
 • olet syntynyt vuonna 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
 • olet syntynyt vuonna 1957–1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy tai
 • olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja täytät 62 vuotta ennen kuin ansiopäivärahasi enimmäisaika täyttyy.
Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä ei tarvitse hakea erikseen. Lähetä ansiopäivärahahakemus kassaan tavalliseen tapaan. Tutkimme ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä, onko sinulla oikeutta lisäpäiviin. Lisäpäivistä ei anneta erillistä päätöstä. Ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudestaan, kun olet lisäpäivillä. Ansiopäivärahan lisäpäiviä voidaan maksaa vanhuuseläkkeeseen asti tai sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin täytät 65 vuotta.  

Lisäpäiväoikeuden muutokset

Hallituspuolueet ovat joulukuussa 2020 linjanneet työttömyysturvan lisäpäivien eli niin kutsutun eläkeputken poistamisesta. Hallitus on kertonut, että lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaisi sitä, että uudistus vaikuttaisi ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Huomaathan, että tätä työttömyysturvalain uudistusta ei ole vielä säädetty laissa.  

Varhennettu vanhuuseläke

Voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana, jos:
 • olet syntynyt vuosina 1950–1957 ja
 • olet täyttänyt 62 vuotta ja
 • olet saanut vähintään yhdeltä päivältä ansio- tai peruspäivärahaa lisäpäivinä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.
Pyynnöstäsi kirjoitamme sinulle maksetuista ansiopäivärahan lisäpäivistä todistuksen, jonka voit toimittaa eläkeyhtiöön varhennetun vanhuuseläkkeen hakemista varten.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria